กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางธนันท์ชนก ควรดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายชาตรี สมัครสมาน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1