กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางธนาวรรณ มีภูงา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายยุทธภูมิ โพธิ์ศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายหนึ่ง สุภิษะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1