กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวศิรินทิพย์ ดาทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ