กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวิไลย์ สินมาก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวโสภา สีดำ