กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวพิไลพร พัฒนสระคู
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางเพลินพิศ สุขประโคน