กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวเพ็ญนภา สอนบุตร

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอารีย์ สาลิวงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1