พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ(Mission)

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา

2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามสิทธิและโอกาสทางการศึกษาของประชากรวัยเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง

3. ส่งเสริมให้บุคคลกรใช้สื่อเทคโนโลยีทันสมัยในการจัดการศึกษา

4. พัฒนาผู้เรียนและบุคลากรให้มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5. ส่งเสริมให้ชุมชนและองค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

6. ส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์

7. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้สู่ครูมืออาชีพ


เป้าหมาย(Goal)

1. นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีระเบียบวินัยและมีความประพฤติเรียบร้อยดีทุกคน

2. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางวิชาการและงานอาชีพ

3. นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีภาวะทางโภชนาการปกติไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

4. ครูทุกคนมีความสามารถและได้รับการพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ

5. ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบ ICT

6. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาในทุกขั้นตอน

7. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมสวยงาม ปลอดภัย ใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ได้อย่างสูงสุด

8. .ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า มีความสุขบนพื้นฐานของความเป็นไทยและสากล

9. .ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นร้อยละ ๔

10. นักเรียนจบระดับชั้นประถมปีที่ ๓ สามารถอ่านออกเขียนได้