วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิริเยน   ทุกขมจ  เจติ  ( บุคคลล่วงทุกข์ได้   เพราะความเพียร )

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

                โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร ภายในปี  ๒๕๕๗  นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  มีคุณลักษณะอันประสงค์  ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  เป็นครูมืออาชีพ  ชุมชน  มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษายึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง