ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

        โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค์ มีชื่อเดิมว่า "โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร"   แต่ก่อนนั้นชื่อ โรงเรียนหนองแคนวิทยาคาร   ตั้งอยู่หมู่ที่    ตำบลณรงค์     อำเภอศรีณรงค์  จังหวัดสุรินทร์  ก่อตั้งเมื่อวันที่    เดือนพฤษภาคม  ..  ๒๕๒๔    โดยการยุบโรงเรียนบ้านเคาะและโรงเรียนบ้านพระโกฏิสุขสำราญเป็นโรงเรียนเดียวกัน  โดยมีนายสมศักดิ์   ศิริมาก  ตำแหน่งครูใหญ่   โรงเรียนบ้านเคาะ  เป็นผู้ดำเนินการร่วมกับคณะครูโรงเรียนบ้านเคาะและคณะครูโรงเรียนบ้านพระโกฏิสุขสำราญพร้อมกับราษฎรทั้งสองหมู่บ้านได้ทำการรื้อย้ายและสร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่  แบบ ป. ๑ ฉ ขนาด ๔ ห้องเรียนและแบบ ป. ๑ ซ    ขนาด    ห้องเรียน  โดยไม่ได้ใช้เงินงบประมาณจากทางราชการแต่ประการใด  โดยดำเนินการสร้างบริเวณที่ดินแปลงที่ ๒ ของโรงเรียนบ้านเคาะ  ในเนื้อที่  ๕๐ ไร่ ๑ งาน  ๖๐ ตารางวา และได้ตั้งชื่อโรงเรียนใหม่ว่า โรงเรียนหนองแคนวิทยาคาร   ต่อมาได้รับจัดสรรงบประมาณจากทางราชการ  สร้างอาคารเรียนขึ้นอีก    หลัง  เป็นอาคารถาวร  แบบ ป. ๑ ฉ สูง  ๑๐  ห้องเรียน    ชั้น  ใช้งบประมาณ  ,๑๐๐,๐๐๐  บาท ได้สร้างเสร็จเมื่อวันที่  ๑๗  เดือนเมษายน  .. ๒๕๒๔  และได้เปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่    เดือนพฤษภาคม  .. ๒๕๒๔